Image layer

Image layer

Image layer

Audyt oświaty dla gminy lub powiatu

AUDYT OŚWIATY DLA GMINY LUB POWIATU

 

Oferujemy przygotowanie audytu oświaty dla gminy lub powiatu w zakresie:

 • analiza sieci szkół i placówek oświatowych na terenie JST,
 • prognoza zmian demograficznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
  • analiza sposobu wykorzystania środków budżetowych JST przeznaczanych na oświatę, m.in.:
  • analiza kosztów personalnych (pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni),
  • analiza kosztów utrzymania infrastruktury,
  • analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem sieci oświatowej,
  • analiza kosztów związanych z realizacją zadań pozaszkolnych,
  • analiza organizacji żywienia w szkołach i przedszkolach,
  • inne,
 • badanie opinii kluczowych grup interesariuszy (w szczególności rodziców),
 • opracowanie rekomendacji dotyczących kierunków działań zmierzających do racjonalizacji sieci szkół oraz optymalizacji wydatków finansowych przeznaczanych na utrzymanie sytemu oświaty,
 • przeprowadzenie procesu konsultacji wewnętrznych dokumentu,
 • opracowanie audytu oraz jego prezentacja przed właściwym organem stanowiącym i/ lub innym audytorium.

Termin - do uzgodnienia.

Usługa audytu oświaty może być przeprowadzona jednorazowo bądź też cyklicznie zgodnie z Państwa sugestią i potrzebami.

Cena: do uzgodnienia, usługa obciążona podatkiem VAT 23%.

 

POBIERZ OFERTĘ

 

KONTAKT

  Robert Żarkowski
Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL

rzarkowski@frdl.org.pl

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl