Image layer

Image layer

Image layer

Forum Skarbników

Szanowni Państwo!

Kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników odbędzie się 4 marca 2019 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu.

Tematyka spotkania: SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Program i karta zgłoszeniowa

 

II Krajowy Kongres Forów Skarbników

Krajowy Kongres Forów Skarbników jest kontynuacją idei zapoczątkowanej podczas regionalnych spotkań Skarbników z województw lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Głównym celem KKFS jest dyskusja na temat aktualnych problemów i wyzwań stojących przed skarbnikami, jak też integracja środowiska zawodowego, wymiana doświadczeń i wzmacnianie głosu środowiska skarbników.

W 2018 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zorganizowała w Jachrance I Krajowy Kongres Forów Skarbników, w którym uczestniczyło ponad 350 reprezentantów regionalnych forów. Doświadczenia Kongresu doprowadziły do powołania w listopadzie Krajowej Rady Forów Skarbników, zrzeszającej Fora Skarbników funkcjonujące przy ośrodkach regionalnych FRDL.

Wraz z Krajową Radą Forów Skarbników JST zapraszamy na II edycję Krajowego Kongresu Forów Skarbników, która odbędzie się 21-22 maja 2019 r. w Hotelu NOVOTEL**** w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich Skarbników - zarówno zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego.

Program

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

 

W przypadku pytań odnośnie funkcjonowania Forum, a także tematów poruszanych na spotkaniach prosimy o kontakt pod numerem: 52 321 18 90 lub na adres: forum@bydgoszcz-frdl.pl

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z ostatniego spotkania Forum, które odbyło się 13-14 września 2018 r. w Toruniu. Relacja dostępna w aktualnościach.


Głównym celem działania Forum jest doskonalenie sprawności działania instytucji Skarbnika,
a także prezentowanie opinii członków w sprawach dotyczących finansów samorządu terytorialnego.

Członkostwo w Forum pozwala poszerzyć fachową wiedzę oraz przedyskutować nurtujące i trudne do rozwiązania problemy w gronie praktyków.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane raz lub dwa razy w kwartale spotkania, w których jako moderatorzy i konsultanci uczestniczą specjaliści z zakresu finansów publicznych i zarządzania. Na Forum systematycznie zapraszani są m.in. przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.


Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

Małgorzata Ostrowska - Skarbnik Gminy Kruszwica - Przewodnicząca Forum

Karol Bednarek - Skarbnik Miasta Kowal - Z-ca Przewodniczącej Forum

Irena Białowicz - Skarbnik Gminy Bobrowo - Członek Zarządu Forum


Warunkiem wstąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie do Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL oryginału deklaracji i umowy członkowskiej.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Forum!


Wykaz spotkań w roku 2016:

1. Centralizacja rozliczeń VAT w JST oraz Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.

2. Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych; Uprawnienia kontrolne RIO i Najwyższej IK

3. Nowe obowiązki dla JST w zakresie podatku VAT po wprowadzeniu JPK

4. Skuteczne przeprowadzenie procesu centralizacji VAT w samorządzie

5. Zasady udzielania i rozliczania dotacji oświatowych obowiązujące do końca 2016r. i nowe - od 1 stycznia 2017r.

Wykaz spotkań w roku 2017:

1. Zasady sporządzania tzw. pierwszej deklaracji "cząstkowej" dla celów VAT przez jednostki budżetowej

2. Zasady sporządzania tzw. deklaracji „cząstkowej” dla celów rozliczeń VAT w gminach i powiatach oraz ich jednostkach budżetowych

3. Nowelizacja klasyfikacji budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego

4. VAT po centralizacji  - ewidencja księgowa VAT, zasady wyliczania prewskaźnika i wskaźnika VAT w JST, Jednostkach Budżetowych  i Samorządowych Zakładach Budżetowych - z ujęciem aktualnego orzecznictwa sądowego

Wykaz spotkań w roku 2018:

1. Zmiany w funkcjonowaniu rachunkowości po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP

2. VAT po centralizacji  w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

3. Zmiana polityki rachunkowości w aspekcie przepływu podatku vat – split payment – zmiana obowiązująca od 01.07.2018 r. , Zmiany w zasadach planowania na rok 2019 i  finansowego funkcjonowania jst po wydaniu nowych przepisów prawa w tym zakresie m.in. ustawy o finansach publicznych

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl