Image layer

Image layer

Image layer

Forum Skarbników

FORUM SKARBNIKÓW Y WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
 3 MARCA 2020r.

 

 

ZAPRASZAMY NA :
FORUM SKARBNIKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników które odbędzie się: 3 marca 2020 roku w Toruniu Centrum Dialogu ul. Frelichowskiego 1

Jak zwykle proponujemy Państwu bogaty program merytoryczny oraz możliwość wymiany doświadczeń i spotkania w gronie osób bardzo zaangażowanych w budowę samorządności w naszym województwie.

PROGRAM

I. Zmiany w dochodzeniu należności publicznoprawnych:

1. Zagadnienia ogólne dot. postępowania egzekucyjnego w administracji:

a) zmiany aktów prawnych, obowiązujące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

b) zasady postępowania egzekucyjnego:

− katalog zasad egzekucyjnych – nowa zasada współpracy wierzyciela i organu egzekucyjnego – zmiana do ustawy.

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

a) podmioty w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym:

− organ egzekucyjny

– ustalanie właściwości rzeczowej i miejscowej;

− wierzyciel – prawa i obowiązki;

− zobowiązany;

− inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego.

b) zakres przedmiotowy egzekucji:

− obowiązki podlegające egzekucji – przykłady - opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi, opłata za przedszkola, opłata za wycinkę drzew, grzywny nałożone w drodze mandatu.

3. Obowiązki wierzyciela:

a) w postępowaniu przedegzekucyjnym dot. należności pieniężnych:

− obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek);

− egzekucja „miękka” - działania informacyjne – formy, terminy, dokumentowanie;

upomnienie – nowe wzory upomnienia - kiedy należy wystawić, w jakiej wysokości pobrać koszty, sposoby doręczenia, „stare” i „nowe” elementy upomnienia, przedawnienie kosztów – zmiana do ustawy;

− termin przedawnienia kosztów upomnienia – zmiana do ustawy;

− poprawnie wystawiony tytuł wykonawczy – omówienie najczęściej popełnianych błędów, wzory tytułów wykonawczych, nowe rodzaje tytułów wykonawczych - zmiana do ustawy;

− ustalenie właściwości rzeczowej i miejscowej organu egzekucyjnego;

− ustalenie danych oraz majątku zobowiązanego;

− przedawnienie należności publicznoprawnych oraz przerwanie biegu przedawnienia – gdzie szukać odpowiednich informacji;

− umorzenie należności;

b) w postępowaniu egzekucyjnym dot. należności pieniężnych:

− elektroniczne przesyłanie Tytułów wykonawczych oraz innej korespondencji

− postępowanie w przypadku nieprzystąpienia przez Organ egzekucyjny do egzekucji;

wszczęcie – dopuszczalność egzekucji, doręczenie tytułu wykonawczego – moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji  – zmiana do ustawy;

− postępowanie w przypadku wniesienia zarzutów – zmiana do ustawy;

− zawieszenie postępowania – przesłani, skutki - zmiana do ustawy;

umorzenie postępowania – przesłanki, skutki - zmiana do ustawy;

dalszy tytuł wykonawczy – cel sporządzenia, forma i przeznaczenie, przesłanki kiedy należy wystawić – zmiana do ustawy;

kolejny tytuł wykonawczy – zmiana do ustawy;

− odpis tytułu wykonawczego – cel sporządzenia, forma i przeznaczenie;

− ponowny tytuł wykonawczy – tryb i zasady postępowania w przypadku utraty tytułu wykonawczego;

− tryb i zasady postępowania w przypadku zmiany wysokości zobowiązania lub „wygaszenia” (zmieniony tytuł wykonawczy, pismo-informacja);

− wykorzystanie systemu teleinformatycznego albo z użycie środków komunikacji elektronicznej przy przekazywaniu wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych;

− zbiegi egzekucji:

• zbieg sądowo administracyjny;

• zbieg administracyjny;

• przesyłanie zbiegów w formie elektronicznej;

− koszty postępowania egzekucyjnego – zmiana do ustawy:

• nowe zasady pobierania kosztów egzekucyjnych;

• nowa wysokość kosztów egzekucyjnych;

• termin przedawnienia kosztów egzekucyjnych.

II. Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez Gminę:

1. Dziedziczenie ustawowe przez gminy – przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

2. Sporządzenie spisu inwentarza spadku i poszukiwanie masy spadkowej.

3. Zawiadomienia wpływające do gminy na podstawie art. 111c Kodeksu Cywilnego.

4. Rozdysponowanie masy spadkowej:

a) przyjęcie na stan ewidencyjny;

b) przekazanie;

c) zbycie;

d) likwidacja;

e) spłata wierzycieli.

5. Długi spadkowe:

a) odpowiedzialność za długi spadkowe – wartość stanu czynnego spadku;

b) ustalenie kolejności spłaty.

III. Pytania, dyskusja.

Prowadzący: Prawnik − absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Gospodarki i administracji publicznej”, „Doradztwa podatkowego” oraz „Szacowania nieruchomości”. W administracji samorządowej pracuje od 1992r.- była wieloletnim pracownikiem Urzędu Miasta, a obecnie pracuje w miejskiej jednostce organizacyjnej GMK. W swojej pracy zawodowej zajmowała się m.in. wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, windykacją należności cywilnoprawnych, egzekucją administracyjną należności publicznoprawnych oraz centralizacją podatku VAT w gminie. Z egzekucją administracyjną związana jest od 2010r. Przez kilka lat obejmowała stanowisko Kierownika Referatu w Oddziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Miasta, gdzie zajmowała się w szczególności sprawami dot. zarzutów, skarg przysługujących zobowiązanym w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym, umorzeniami oraz sprawami dot. zbiegów egzekucji. W sferze zainteresowań teoretycznych i praktycznych prowadzącej znajduje się przede wszystkim postępowanie administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego w administracji jak również szeroko rozumiane prawo podatkowe.

Odpłatność:

• Koszt udziału dla członków Forum: składka kwartalna 

 • Koszt udziału dla osób niezrzeszonych w Forum: 440 zł

 

Prosimy o potwierdzenie obecności na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 25 lutego br.

 

 

Dowiedz się więcej

Karta zgłoszenia

Regulamin

Wzór umowy

Deklaracja

 

 

Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników - relacja ze spotkania

29 listopada b.r. odbyło się ostatnie zaplanowane na ten rok  spotkanie  Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Forum odbyło się w hotelu Meeting w Toruniu.

Tematem spotkania był Wpływ utraty dochodów z podatku i PIT i wzrostu kosztów bieżących na zdolność kredytową i sytuację finansową JST.

Forum poprowadziła Firma AESCO GROUP- ogólnopolska instytucja analityczna i doradcza, która świadczy usługi m.in. dla sektora publicznego.

Dla wszystkich uczestników Forum zostały przygotowane indywidualne analizy sytuacji finansowej JST.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za aktywne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne spotkania!

 

   

                                                               

Głównym celem działania Forum jest doskonalenie sprawności działania instytucji Skarbnika,
a także prezentowanie opinii członków w sprawach dotyczących finansów samorządu terytorialnego.

 

Członkostwo w Forum pozwala poszerzyć fachową wiedzę oraz przedyskutować nurtujące i trudne do rozwiązania problemy w gronie praktyków.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane raz lub dwa razy w kwartale spotkania, w których jako moderatorzy i konsultanci uczestniczą specjaliści z zakresu finansów publicznych i zarządzania. Na Forum systematycznie zapraszani są m.in. przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.


Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

Małgorzata Ostrowska - Skarbnik Gminy Kruszwica - Przewodnicząca Forum

Tomasz Angielczyk - Skarbnik Gminy Nakło nad Notecią - Członek Zarządu Forum

Irena Białowicz - Skarbnik Gminy Bobrowo - Członek Zarządu Forum


Warunkiem wstąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie do Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL oryginału deklaracji i umowy członkowskiej.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Forum!


Wykaz spotkań w roku 2016:

1. Centralizacja rozliczeń VAT w JST oraz Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.

2. Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych; Uprawnienia kontrolne RIO i Najwyższej IK

3. Nowe obowiązki dla JST w zakresie podatku VAT po wprowadzeniu JPK

4. Skuteczne przeprowadzenie procesu centralizacji VAT w samorządzie

5. Zasady udzielania i rozliczania dotacji oświatowych obowiązujące do końca 2016r. i nowe - od 1 stycznia 2017r.

Wykaz spotkań w roku 2017:

1. Zasady sporządzania tzw. pierwszej deklaracji "cząstkowej" dla celów VAT przez jednostki budżetowej

2. Zasady sporządzania tzw. deklaracji „cząstkowej” dla celów rozliczeń VAT w gminach i powiatach oraz ich jednostkach budżetowych

3. Nowelizacja klasyfikacji budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego

4. VAT po centralizacji  - ewidencja księgowa VAT, zasady wyliczania prewskaźnika i wskaźnika VAT w JST, Jednostkach Budżetowych  i Samorządowych Zakładach Budżetowych - z ujęciem aktualnego orzecznictwa sądowego

Wykaz spotkań w roku 2018:

1. Zmiany w funkcjonowaniu rachunkowości po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP

2. VAT po centralizacji  w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

3. Zmiana polityki rachunkowości w aspekcie przepływu podatku vat – split payment – zmiana obowiązująca od 01.07.2018 r. , Zmiany w zasadach planowania na rok 2019 i  finansowego funkcjonowania jst po wydaniu nowych przepisów prawa w tym zakresie m.in. ustawy o finansach publicznych

Wykaz spotkań w roku 2019:

1. Sprawozdanie finansowe jednostki sektora finansów publicznych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów 

2. Podatek VAT w jednostkach samorządowych w 2019 r. – zagadnienia problemowe i zapowiedź kolejnych zmian przepisów/Zasady ewidencji księgowej, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika VAT, korekty VAT, split payment – w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

3. Zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2019r/ Przegląd najistotniejszych zmian w podatku VAT – m.in. MDR , mechanizm podzielonej płatności, biała lista podatników

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 i lata następne wraz z omówieniem działań w systemie BeSTi@

5. Wpływ utraty dochodów z podatku i PIT i wzrostu kosztów bieżących na zdolność kredytową i sytuację finansową JST. Sposoby na uniknięcie zapaści finansowej i na kontynuowanie inwestycji w trudniejszych warunkach. Co zrobić z długiem, jeśli wskaźnik z art. 243 ufp nie wychodzi?

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl