Image layer

Image layer

Image layer

Roszczenia i opłaty dotyczące nieruchomości na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami w świetle najnowszych przepisów i orzeczeń

Data szkolenia
24-06-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 10.06 wynosi 368 PLN
Po 10.06 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką nieruchomościami oraz zagospodarowaniem przestrzennym.

Cel i korzyści: Omówienie rodzajów opłat i roszczeń występujących w gospodarce nieruchomościami na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Panel dyskusyjny dot. roszczeń związanych z wejściem w życie miejscowych planów i jakie to niesie skutki dla gminy.

Prowadzący: prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant - praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Wstęp - Charakter opłat i roszczeń – rodzaje, zakres,

2. RENTA PLANISTYCZNA

  a) terminologia,

  b) Charakter opłaty,

  c) Przesłanki ustalenia i poboru opłaty,

  d) Podmioty zobowiązane do poniesienia opłaty,

  e) Procedura.

3. OPŁATA ADIACENCKA (z tytułu podziału nieruchomości, w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej, z tytułu scalania i podziału)

  a) Terminologia,

  b) Charakter opłat – rozróżnienie, podział, zakres,

  c) Przesłanki naliczenia opłaty adiacenckiej,

  d) Uchwały,

  e) Podmioty zobowiązane,

  f) Tryb i postępowanie – ze wskazaniem różnic,

  g) Skutki.

4. Roszczenia związane z wejściem w życie miejscowego planu

  a) Rodzaje roszczeń (odszkodowanie, wykup nieruchomości, odszkodowanie uzupełniające),

  b) Podstawa roszczenia,

  c) Podmioty uprawnione,

  d) Terminy dochodzenia roszczeń,

  e) Procedura,

  f) Roszczenia przy warunkach zabudowy,

  g) Skutki dla gminy.

5. Podsumowanie.

6. Dyskusja.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl