Image layer

Image layer

Image layer

Kurs: Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie, w związku z postępowaniem dot. usuwania drzew i krzewów. - DZIEŃ I

Data szkolenia
15-10-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.10 wynosi 620 PLN
Po 01.10 cena szkolenia wynosi 670 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do: urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/ krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, jak również do zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

Korzyści: W związku z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142, ze zm.) odnoszącymi się do procedury zezwalania na usuwanie drzew i krzewów, organy administracji przed wydaniem zezwolenia na ich usuwanie obowiązane są do przeprowadzenia oględzin na okoliczność możliwości występowania gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt. Elementem koniecznym jest także rozpoznanie gatunku drzewa lub krzewu. Ponadto ocenie podlegają różne funkcje drzew pod kątem potrzeb kompensacji. Spełnienie powyższych wymogów niejednokrotnie może być trudne, w szczególności rozpoznawanie gatunku drzewa lub krzewu w okresie bezlistnym lub stwierdzanie możliwości bytowania zwierząt chronionych bez ich bezpośredniej obserwacji.

Na szkoleniu praktycznie w terenie zaprezentowane zostaną metody rozpoznawania gatunków dendroflory po pokroju (charakterystycznej sylwetce), korze i pąkach. W odniesieniu do gatunków chronionych zaprezentowane będzie wykonanie praktycznego terenowego przeglądu zadrzewień różnych typów na okoliczność występowania chronionych zwierząt, roślin i grzybów. W szczególności w terenie wskazane zostaną różnice w ocenie możliwości występowania gatunków chronionych w zadrzewieniach przydrożnych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i w zabudowie miejskiej. Względem powyższego poruszone zostaną także aspekty konieczności nakładania kompensacji przyrodniczych.

Prowadzący: Mgr biologii, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.


PROGRAM:

1. Obowiązki organów zezwalających na usunięcie drzew:

  a) Oględziny w terenie w celu weryfikacji występowania gatunków chronionych;

  b) Określenie gatunku rośliny oraz weryfikacja jej rozmiarów;

  c) Ocena potrzeb wprowadzenia kompensacji;

  d) Inne.

2. Możliwe trudności w rozpoznawaniu drzew i krzewów, w tym w okresie bezlistnym:

  a) Zasady rozpoznawania gatunków drzew i krzewów – prezentacja i posługiwanie się kluczami do oznaczania.

3. Możliwe trudności w rozpoznawaniu występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień – prezentacja i posługiwanie się kluczami do oznaczania:

  a) Chronione grzyby;

  b) Chronione rośliny;

  c) Chronione zwierzęta;

  d) Wpływ lokalizacji drzew i krzewów na potencjalną możliwość występowania gatunków chronionych;

  e) Różnorodność przyrodnicza obszarów zabudowy miejskiej;

  f) Różnorodność przyrodnicza zabudowy jednorodzinnej i wiejskiej;

  g) Różnorodność przyrodnicza terenów zieleni, w tym alei i parków;

  h) Ocena potrzeb kompensacji w kontekście stwierdzonej różnorodności przyrodniczej towarzyszącej drzewom i krzewom.

4. Wpływ pór doby i pór roku na trudność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów oraz ocenę występowania gatunków chronionych.

5. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.

6. Dyskusja.

 

BLOK TEMATYCZNY – II. PRAKTYCZNE TERENOWE ROZPOZNAWANIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ GATUNKÓW CHRONIONYCH (Wyjście na zewnątrz. Ćwiczenia praktyczne).

7. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, w tym po pokroju, korze, pąkach - w obszarach zabudowy miejskiej.

8. Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie napotkanych drzew i krzewów:

  a) W obrębie zabudowy miejskiej wielorodzinnej;

  b) W obrębie zabudowy jednorodzinnej i wiejskiej.

9. Weryfikacja funkcji drzewa/krzewu:

  a) Wartości przyrodniczej i funkcji pełnionych w ekosystemie;

  b) Wartości krajobrazowych;

  c) Wartości kulturowych;

  d) Lokalizacji i dostępności miejsc do ewentualnej kompensacji.

10. Wskazania praktyczne wykonywania dokumentacji fotograficznej.

11. Wskazania praktyczne co do zawartości protokołu z oględzin.

12. Podsumowanie pierwszego dnia ćwiczeń.

 

II DZIEŃ          

Program szkolenia:

Wyjście na zewnątrz. Ćwiczenia praktyczne.

1. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, w tym po pokroju, korze, pąkach - w obszarach zieleni.

2. Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie napotkanych drzew i krzewów na terenach zieleni, w tym alei i parków.

3. Weryfikacja funkcji drzewa/krzewu:

  a) Wartości przyrodniczej i funkcji pełnionych w ekosystemie;

  b) Wartości krajobrazowych;

  c) Wartości kulturowych;

  d) Lokalizacji i dostępności miejsc do ewentualnej kompensacji.

4. Wskazania praktyczne wykonywania dokumentacji fotograficznej.

5. Wskazania praktyczne co do zawartości protokołu z oględzin.

Powrót do sali wykładowej.

6. Podsumowanie ćwiczeń.

7. Źródła merytoryczne – klucze do oznaczania, przewodniki, albumy, atlasy…

8. Dyskusja i zakończenie.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl