Image layer

Image layer

Image layer

Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych po zmianach w latach 2016-2018. Zasady finansowania, najnowsze orzecznictwo sądów, administracji, wojewodów, RIO

Data szkolenia
20-11-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 06.11 wynosi 350 PLN
Po 06.11 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy samorządowi gmin, powiatów, województw obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne, komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP, pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych, członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej, wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej.

Korzyści: System finansowania OSP w latach 2016-2018 został w sposób zasadniczy zmieniony. Przekazywanie środków na OSP zostało w dużym stopniu przeniesione do dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej. Pojawiły się nowe źródła finansowania OSP z udziałem gmin. Uporządkowano system montaży finansowych z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska. Sądy, wojewodowie oraz Regionalne Izby Obrachunkowe wydały nowe orzeczenia ukazujące praktyczne zasady finansowania OSP.

Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej nt. finansowania OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, komentarzami do najnowszych orzeczeń sądów i administracji, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną „LexKała”, Portal prawa ochrony przeciwpożarowej „LexFire.pl”, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP, stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej i finansów publicznych, autor ponad trzystu publikacji naukowych i poradniczych z zakresu prawa administracyjnego.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się. 

PROGRAM:

A. Finansowanie z budżetu państwa

1. Finansowanie za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej

  - finansowanie jednostek należących do KSRG

  - dotacja MSWIA

  - środki z ubezpieczeń od ognia

  - program modernizacji służb mundurowych

  - fundusz sprawiedliwości

  - odszkodowania

  - rekompensata za utratę zdrowia

  - przekazywanie sprzętu

  - szkolenie członków osp

  - zwrot środków za działania OSP poza terenem swojego działania

2. Finansowanie za pośrednictwem funduszy ochrony środowiska

B. Finansowanie z budżetu samorządu terytorialnego

1. Zasady finansowania

2. Mienie komunalne a własność OSP

3. Klasyfikacja budżetowa wydatków na OSP

4. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej

5. Utrzymanie remizy

6. Bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej

7. Ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej

8. Koszy okresowych badań lekarskich

9. Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

10. Dotacje (Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej)

11. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach

12. Odszkodowania

13. Renty

14. Rekompensata za utratę zdrowia

15. Zatrudnianie kierowców - konserwatorów

16. Wyżywienie podczas długotrwałych działań ratowniczych.

C. Finansowanie z własnych środków

1. Środki statutowe

2. Działalność gospodarcza

3. Odpłatne wykorzystywanie mienia do społecznie użytecznych celów

D. Inne źródła finansowania.

1. Zbiórki publiczne

2. Pożyczki, kredyty

3. Finansowanie OSP z Funduszy Europejskich 2014-2020

4. Jednorazowa sprzedaż alkoholu przez OSP

5. Przekazywanie sprzętu

E. Inne aspekty związane z finansami OSP

1. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych przy zakupach dla OSP

2. Rachunkowość w OSP, książka skarbnika OSP

3. Ewidencjonowanie majątku w księgach rachunkowych gminy i OSP

4. Inwentaryzacja majątku będącego w dyspozycji OSP

5. Podatki (VAT, od nieruchomości, od środków transportowych, od odszkodowań, od   rekompensaty, od ekwiwalentu)

6. Kasy fiskalne w działalności OSP

7. Kontrola gminy przez RIO w zakresie finansowania OSP

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl