Image layer

Image layer

Image layer

PROJEKT PARTNERSKI: SZKOLENIA I DORADZTWO DLA PRACOWNIKÓW SYSTEMU WSPOMAGANIA SZKOŁY [...] (PO WER II 2.10)

Projekt partnerski: "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego"

 

EFS PO WER Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10.: Wysoka jakość systemu oświaty

Rozpoczynamy realizację projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” w ramach programu PO WER Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10.: Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt realizowany jest przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2020 r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.

Wspomagane kompetencje kluczowe to:

 1. kompetencje cyfrowe (TIK);
 2. kompetencje matematyczno-przyrodnicze;
 3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych;
 4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa;
 5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie;
 6.  wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

 

Bloki tematyczne zjazdów:

Zjazd 1 – Wspomagania, procesowe wspomaganie, kompetencje kluczowe, przygotowanie do opracowania procesowego wspomagania dla wybranej kompetencji kluczowej

Zjazd 2 – Wybrana kompetencja kluczowa

Zjazd 3 – Wspomaganie, wdrożenie programy wspomagania, ocena efektów, ewaluacja procesu wspomagania

 

Zjazdy prowadzone przez dwóch trenerów łącznie.


Aktualizacja terminów szkoleń z dnia 28.02.2019 r.


Bydgoszcz

Grupa: Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych

Szkolenia Typ A – w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 12-14.03

Zjazd 2: 26-28.03

Zjazd 3: 24-26.04

 

Grupa: TIK

Poziom edukacyjny: 2

Szkolenia Typ B – w weekend

Zjazd nr 1: 15-17.03.2019

Zjazd nr 2: 29-31.03.2019

Zjazd nr 3: 12-15.04.2019

 

Grupa: Umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie etap 2

Szkolenie Typ A – w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 12-14.03

Zjazd 2: 26-28.03

Zjazd 3: 05-06.04

 

Ciechanów

Szkolenia Typ B – w weekend

Poziom edukacji: 3

Grupa: Umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

Zjazd 1: 1-3.03.2019

Zjazd 2: 22-24.03.2019

Zjazd 3: 7-9.06.2019

 

Grupa: Postawy - innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa

Zjazd 1: 15-17.03.2019

Zjazd 2: 29-31.03.2019

Zjazd 3: 14-16.06.2019

 

Dla zapoznania się z zakresem merytorycznym proponowanych szkoleń podsyłam materiał do programów ORE.

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganiach pracy szkoły oraz trenerów współpracujących z instytucjami wspomagania pracy szkoły z wybranej przez uczestnika kompetencji kluczowej - do wyboru przez uczestnika projektu 1 z 5 kompetencji kluczowych:

- kompetencje cyfrowe (TIK) https://www.ore.edu.pl/2016/09/wspomaganie-szkol-w-wykorzystywaniu-narzedzi-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-nauczaniu-uczeniu-sie/

- kompetencje matematyczno - przyrodnicze https://www.ore.edu.pl/2016/09/wspomaganie-szkol-w-rozwoju-kompetencji-matematyczno-przyrodniczych-uczniow/

- umiejętności porozumiewania się w językach obcych https://www.ore.edu.pl/2016/09/wspomaganie-szkol-w-rozwoju-kompetencji-uczniow-porozumiewanie-w-jezykach-obcych/

- postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa https://www.ore.edu.pl/2016/09/wspomaganie-szkol-w-ksztaltowaniu-kompetencji-innowacyjnosci-kreatywnosci-pracy-zespolowej-uczniow/

- umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie  https://www.ore.edu.pl/2016/09/wspomaganie-szkol-w-nauczaniu-poprzez-eksperymentowanie-doswiadczanie-i-inne-metody-aktywizujace-uczniow/

Lub

- wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych https://www.ore.edu.pl/2016/09/wspomaganie-przedszkoli-w-ksztaltowaniu-kompetencji-kluczowych-dzieci-w-wieku-przedszkolnym/

 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja do grup szkoleniowych w lubuskiem
 

województwo lubuskie - miejsce szkoleń do ustalenia

szkolenie dla obszaru kompetencyjnego: 
Umiejętności uczenia się - nauczanie eksperymentalne i doświadczanie;


proponujemy 3 typu zjazdów:

1. Spotkania weekendowe: 31.05.-02.06, 14.06-16.06
2. Spotkania w dni robocze: 27-29.05, 03-05.06
3. szkoła letnia: 01-05.07.

 

Rekrutacja do grup szkoleniowych w Toruniu
 

Obszary kompetencyjne:

1. umiejętności porozumiewania się w językach obcych – 1,2,3 etap edukacji;

2. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie – 1 etap edukacji;

3. wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

 

Planowane terminy szkoleń:

Grupa Toruń: porozumiewanie się w językach obcych etap edukacji: 1,2,3

Spotkania w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 7-9 maja 2019 roku

Zjazd 2: 21-23 maja 2019 roku

Zjazd 3: 4-6 czerwca 2019 roku

 

Grupa Toruń: Uczenie się – etap 1

Spotkania w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 24-26 kwietnia 2019 roku

Zjazd 2: 7-9 maja 2019 roku

Zjazd 3: 20-22 maja 2019 roku

 

Spotkania w weekend (od godz. 13.00 w piątek) 

Zjazd 1: 26-28 kwietnia 2019 roku

Zjazd 2: 10-12 maja 2019 roku

Zjazd 3: 17-19 czerwca 2019 roku 

 

Grupa Toruń: Wspomaganie przedszkoli 

Spotkania w weekend (piątek od godziny 9.00, niedziela do godziny 16.00)

Zjazd 1: 10-12 maja 2019 roku

Zjazd 2: 24-26 maja 2019 roku

Zjazd 3: 14-16 czerwca 2019 roku

 

Rekrutacja do grup szkoleniowych w Bydgoszczy i we Włocławku
 

1. kompetencje matematyczno-przyrodnicze – 1,2,3 etap edukacji;

2. umiejętności porozumiewania się w językach obcych – 1,2,3 etap edukacji;

3. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa – 1 i 2 etap edukacji;

 

Planowane terminy szkoleń:

Spotkania w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 24-26 kwietnia 2019 roku

Zjazd 2: 8-10 maj 2019 roku

Zjazd 3: 22-24 maj 2019 roku

 

Spotkania w weekend (od godz. 13.00 w piątek) 

Zjazd 1: 26-28 kwietnia 2019 roku

Zjazd 2: 10-12 maja 2019 roku

Zjazd 3: 24-26 maja 2019 roku

 

Zapraszamy na fanpage projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/KluczKompetencji/
 

Uczestnikami projektu mogą być:

 • pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN);
 • pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP);
 • pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP);
 • nauczyciele będący doradcami metodycznymi;
 • indywidualni specjaliści i trenerzy, rozumiani jako osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzona współpracę z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy.
W ramach projektu oferujemy:
 • 70 godz. szkoleń stacjonarnychna dwóch poziomach zaawansowania, dla 3 etapów edukacji (do wyboru);
 • 20 godz. szkoleń e-learningowych stanowiących uzupełnienie szkoleń stacjonarnych;
 • po 18 godz. doradztwa indywidualnego i grupowego na uczestnika/uczestniczkę;
 • 7 sieci współpracy i samokształcenia animowanych do 30.06.2020 r.;
 • 14 jednodniowych spotkań z ekspertami w ramach sieci współpracy;
 • nawiązanie relacji, wymianę myśli, nabycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy, wsparcie merytoryczne i merytoryczne;
 • nocleg, całodzienne wyżywienie, materiały dydaktyczne;
 • przeprowadzenie przez okres minimum 7 miesięcy procesu wspomagania w minimum jednej placówce oświatowej zgłoszonej na etapie rekrutacji.

   

  Definicja placówki oświatowej do procesu wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych
   

  „Szkoła/Placówka/Przedszkole” w której można realizować 7 m-czny proces wspomagania to szkoły, przedszkola oraz placówki o których mowa w art. 2 ust.1,2, 3-5, 7-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a w szczególności: 

  a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;  

  b) szkoły:  

  - podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,  

  - ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, mundurowe 

  -  artystyczne;  

  c) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;  

  d) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania  
  i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;  

  e) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań  
  i uzdolnień artystycznych;  

  f) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

  g) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 

 

ZALETY UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Zapraszamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych:

 

Regulamin rekrutacji

 

Deklaracja udziału
w projekcie

Karta zgłoszeniowa
- Część A (.doc)
Karta zgłoszeniowa
- Część A (.pdf)
Karta zgłoszeniowa
- Część B (.doc)
Karta zgłoszeniowa
- Część B (.pdf)

 

Wypełnione formularze i deklarację prosimy składać do 31 stycznia 2019 r., lub w drugim terminie tj. do 15 lutego 2019 r. do biura projektu wybranego przez kandydata/kandydatkę w wersji tradycyjnej papierowej lub wersji elektronicznej. Skany dokumentacji z podpisami prosimy przesyłać na adresy skrzynki pocztowej wybranego biura projektu.

OSOBY DO KONTAKTU

 

Koordynatorka projektu z ramienia Partnera Wiodącego:
Aneta Pierzchała-Tolak
e-mail: a.pierzchala@bydgoszcz-frdl.pl
tel. 606 398 203

 

Specjalistka ds. rekrutacji w biurze projektu w Bydgoszczy
Natalia Mikołajczyk
e-mail: n.mikolajczyk@bydgoszcz-frdl.pl
tel. (52) 321-18-90, Fax: (52) 321-18-92

Specjalistka ds. rekrutacji w biurze projektu w Szczecinie
Agnieszka Korowaj
e-mail: centrum@frdl.szczecin.pl
tel. 725 302 316, fax 91 487 185 22

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Nazwa „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”
  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty
Umowa POWR.02.10.00-00-7016/17-01
Realizatorzy Partner wiodący: Fundacja Rozwoju demokracji Lokalnej działająca przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy
  Partner: Gmina Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
Realizacja do 30 czerwca 2020 r.
   
Biuro projektu BYDGOSZCZ
Partner Wiodący
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4c,
85-059 Bydgoszcz
czynne w dniach pon.-pt.
w godzinach 9.00-15.00
e-mail:
projekty@bydgoszcz-frdl.pl
tel.: 606 398 203
 

WŁOCŁAWEK
Partner
Gmina Miasto Włocławek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

ul. Nowomiejska 25,
87-800 Włocławek

czynne w dniach: pon.-pt.
w godzinach  9.00-15.00

e-mail:
projekt@ckziu.wloclawek.pl 
tel.: 54 232 99 50

 

SZCZECIN
(Tylko rekrutacja uczestników)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie

ul. Kolumba 86,
70-035 Szczecin

czynne w dniach pon.-pt.
w godzinach 9.00-15.00

e-mail:
centrum@frdl.szczecin.pl
tel.: 725 302 316

 

     

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl