Image layer

Image layer

Image layer

PROJEKT PARTNERSKI: SZKOLENIA I DORADZTWO DLA PRACOWNIKÓW SYSTEMU WSPOMAGANIA SZKOŁY [...] (PO WER II 2.10)

Projekt partnerski: "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego"

 

EFS PO WER Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10.: Wysoka jakość systemu oświaty

FRDL Bydgoszcz realizuje projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” w ramach programu PO WER Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10.: Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt prowadzony jest przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2020 r.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną cykle szkoleniowe dla 10 grup szkoleniowych w okresie marzec-wrzesień 2019 roku dla 170 uczestników/uczestniczek.

Na dzień 10 czerwca 2019 roku rekrutacja objęła 10 edycji szkoleń. Szkolenia w Bydgoszczy 4 grupy, we Włocławku 4 grupy, w Ciechanowie 2 grupy.

Bez sukcesu zakończyły się działania rekrutacje w województwach: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Liczba zgłoszeń nie pozwoliła uruchomić szkoleń w tych województwach. Przedstawiciele z tych województw zdecydowali się na udział w szkoleniach oferowanych ww. miejscach.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania placówek oświatowych, ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.

 

Wspomagane kompetencje kluczowe to:

 1. kompetencje cyfrowe (TIK);
 2. kompetencje matematyczno-przyrodnicze;
 3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych;
 4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa;
 5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie;
 6.  wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

Bloki tematyczne zjazdów:

Zjazd 1 – Wspomagania, procesowe wspomaganie, kompetencje kluczowe, przygotowanie do opracowania procesowego wspomagania dla wybranej kompetencji kluczowej

Zjazd 2 – Wybrana kompetencja kluczowa

Zjazd 3 – Wspomaganie, wdrożenie programy wspomagania, ocena efektów, ewaluacja procesu wspomagania

Zjazdy prowadzone przez dwóch trenerów łącznie.
 

Aktualnie realizujemy cykle szkoleniowe 

Włocławek

Grupa Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych

Zjazd 1: 24-26 maja 2019 roku

Zjazd 2: 28-30 czerwca 2019 roku

Zjazd 3: 12-14 lipca 2019 roku

 

Grupa postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa

Szkoła Letnia Zjazd: 8-13 lipca 2019 roku

 

Bydgoszcz

Grupa umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

Zjazd 1: 8-11 lipca 2019 roku

Zjazd 2: 13-15 września 2019 roku

 

REKRUTACJA


Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkających lub pracujących w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim

 

ZALETY UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Zapraszamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych:

 

Regulamin rekrutacji

 

Deklaracja udziału
w projekcie

Karta zgłoszeniowa
- Część A (.doc)
Karta zgłoszeniowa
- Część A (.pdf)
Karta zgłoszeniowa
- Część B (.doc)
Karta zgłoszeniowa
- Część B (.pdf)

 

Wypełnione formularze i deklarację prosimy składać na adresy skrzynki pocztowej

Kujawsko Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz,

e-mail: projekty@bydgoszcz-frdl.pl

 

Szkoła letnia we Włocławku

 

8-12/13 lipca - postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa – 1,2,3 etap edukacji

grupa zrekrutowana - osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt: projekty@bydgoszcz-frdl.pl

 

70 godzin szkoleniowych w ramach 5 dni spotkań - intensywny, wakacyjny kurs trenerski dla tych wszystkich, którzy chcą realizować się we wspomaganiu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Dwóch trenerów równocześnie przygotuje adeptów sztuki trenerskiej do bycia tzw. wspomagaczem. Po ukończeniu Letniej szkoły, uczestnicy będą zobowiązani przejść 20h kurs e-learning'owy, następnie przeprowadzić ćwiczebnie 7-mczny proces wspomagania w wybranej placówce oświatowej pod okiem doradcy, korzystając jednocześnie z możliwości udziału w spotkaniach z ekspertami.

 

postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa

Tematy modułów

Moduł I. Wspomaganie pracy szkoły – wprowadzenie do szkolenia.

Moduł II. Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji.

Moduł III. Proces uczenia się a rozwój kompetencji kluczowych.

Moduł IV. Kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej.

Moduł V. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej u uczniów.

Moduł VI. Kształtowanie postawy kreatywności u uczniów.

Moduł VII. Kształtowanie postawy innowacyjności u uczniów.

Moduł VIII. Wspomaganie  pracy szkoły  w kształtowaniu  postaw innowacyjności,  kreatywności i umiejętności pracy  zespołowej  u uczniów.

Moduł IX. Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie wspomagania szkół.

 

Zapraszamy na fanpage projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/KluczKompetencji/
 


Uczestnikami projektu mogą być:

 • pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN);
 • pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP);
 • pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP);
 • nauczyciele będący doradcami metodycznymi;
 • indywidualni specjaliści i trenerzy, rozumiani jako osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzona współpracę z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy.
W ramach projektu oferujemy:
 • 70 godz. szkoleń stacjonarnychna dwóch poziomach zaawansowania, dla 3 etapów edukacji (do wyboru);
 • 20 godz. szkoleń e-learningowych stanowiących uzupełnienie szkoleń stacjonarnych;
 • po 18 godz. doradztwa indywidualnego i grupowego na uczestnika/uczestniczkę;
 • 7 sieci współpracy i samokształcenia animowanych do 30.06.2020 r.;
 • 14 jednodniowych spotkań z ekspertami w ramach sieci współpracy;
 • nawiązanie relacji, wymianę myśli, nabycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy, wsparcie merytoryczne i merytoryczne;
 • nocleg, całodzienne wyżywienie, materiały dydaktyczne;
 • przeprowadzenie przez okres minimum 7 miesięcy procesu wspomagania w minimum jednej placówce oświatowej zgłoszonej na etapie rekrutacji.

   

  Definicja placówki oświatowej do procesu wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych
   

  „Szkoła/Placówka/Przedszkole” w której można realizować 7 m-czny proces wspomagania to szkoły, przedszkola oraz placówki o których mowa w art. 2 ust.1,2, 3-5, 7-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a w szczególności: 

  a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;  

  b) szkoły:  

  - podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,  

  - ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, mundurowe 

  -  artystyczne;  

  c) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;  

  d) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania  
  i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;  

  e) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań  
  i uzdolnień artystycznych;  

  f) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

  g) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 

Zakres merytoryczny szkoleń

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganiach pracy szkoły oraz trenerów współpracujących z instytucjami wspomagania pracy szkoły z wybranej przez uczestnika kompetencji kluczowej - do wyboru przez uczestnika projektu 1 z 5 kompetencji kluczowych:

- kompetencje cyfrowe (TIK) https://www.ore.edu.pl/2016/09/wspomaganie-szkol-w-wykorzystywaniu-narzedzi-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-nauczaniu-uczeniu-sie/

- kompetencje matematyczno - przyrodnicze https://www.ore.edu.pl/2016/09/wspomaganie-szkol-w-rozwoju-kompetencji-matematyczno-przyrodniczych-uczniow/

- umiejętności porozumiewania się w językach obcych https://www.ore.edu.pl/2016/09/wspomaganie-szkol-w-rozwoju-kompetencji-uczniow-porozumiewanie-w-jezykach-obcych/

- postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa https://www.ore.edu.pl/2016/09/wspomaganie-szkol-w-ksztaltowaniu-kompetencji-innowacyjnosci-kreatywnosci-pracy-zespolowej-uczniow/

Tematy modułów

Moduł I. Wspomaganie pracy szkoły – wprowadzenie do szkolenia.

Moduł II. Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji.

Moduł III. Proces uczenia się a rozwój kompetencji kluczowych.

Moduł IV. Kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej.

Moduł V. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej u uczniów.

Moduł VI. Kształtowanie postawy kreatywności u uczniów.

Moduł VII. Kształtowanie postawy innowacyjności u uczniów.

Moduł VIII. Wspomaganie  pracy szkoły  w kształtowaniu  postaw innowacyjności,  kreatywności i umiejętności pracy  zespołowej  u uczniów.

Moduł IX. Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie wspomagania szkół.

- umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie  https://www.ore.edu.pl/2016/09/wspomaganie-szkol-w-nauczaniu-poprzez-eksperymentowanie-doswiadczanie-i-inne-metody-aktywizujace-uczniow/

Tematy modułów

Moduł I. Wspomaganie pracy szkoły – wprowadzenie do szkolenia.

Moduł II. Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji.

Moduł III. Proces uczenia się i jego uwarunkowania.

Moduł IV. Kształtowanie umiejętności uczenia się na I etapie edukacyjnym.

Moduł V. Nauczanie/uczenie się problemowe, eksperymenty i doświadczenia. 

Moduł VI. Metody aktywizujące w nauczaniu/uczeniu się.

Moduł VII. Uczenie przez zabawę i aktywność ruchową.

Moduł VIII. Projekt edukacyjny jako metoda integrująca wiedzę i ucząca współpracy.

Moduł IX. Ocenianie kształtujące jako strategia wspierająca rozwój ucznia i jego autonomię w procesie uczenia się.

Moduł X. Wspomaganie pracy szkoły w rozwoju umiejętności uczenia się – podstawy wprowadzania zmiany.

Moduł XI. Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie wspomagania szkół.

Lub

- wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych https://www.ore.edu.pl/2016/09/wspomaganie-przedszkoli-w-ksztaltowaniu-kompetencji-kluczowych-dzieci-w-wieku-przedszkolnym/

Moduł I. Wspomaganie pracy przedszkola – wprowadzenie do szkolenia.

Moduł II. Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji.

Moduł III. Przedszkole jako organizacja ucząca się – czynniki warunkujące rozwój kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

Moduł IV. Rozwijanie kompetencji kluczowych w wychowaniu przedszkolnym.

Moduł V. Proces uczenia się a rozwój kompetencji kluczowych.

Moduł VI. Metody i techniki pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym w obszarze rozwijania kompetencji kluczowych.

Moduł VII. Wspomaganie pracy przedszkola w kształtowaniu kompetencji kluczowych dzieci – wprowadzanie zmiany.

Moduł VIII Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie wspomagania przedszkoli.

 

Zakończone szkolenia

Zapraszamy na fanpage projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/KluczKompetencji/

Bydgoszcz

Grupa: Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych - zakończone

Szkolenia Typ A – w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 12-14.03

Zjazd 2: 26-28.03

Zjazd 3: 24-26.04

 

Grupa: TIK - zakończony

Obejrzyj relację kliknij

Poziom edukacyjny: 2

Szkolenia Typ B – w weekend

Zjazd nr 1: 15-17.03.2019

Zjazd nr 2: 29-31.03.2019

Zjazd nr 3: 12-15.04.2019

 

Grupa: Umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie etap 2 - zakończony

Szkolenie Typ A – w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 12-14.03

Zjazd 2: 26-28.03

Zjazd 3: 05-06.04

Ciechanów

Szkolenia Typ B – w weekend

Poziom edukacji: 3

Grupa: Umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

Zjazd 1: 1-3.03.2019

Zjazd 2: 22-24.03.2019

Zjazd 3: 7-9.06.2019

 

Grupa: Postawy - innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa

Zjazd 1: 15-17.03.2019

Zjazd 2: 29-31.03.2019

Zjazd 3: 14-16.06.2019

OSOBY DO KONTAKTU

 

Koordynatorka projektu z ramienia Partnera Wiodącego:
Aneta Pierzchała-Tolak
e-mail: a.pierzchala@bydgoszcz-frdl.pl
tel. 606 398 203

 

 

Specjalistka ds. rekrutacji w biurze projektu w Szczecinie
Agnieszka Korowaj
e-mail: centrum@frdl.szczecin.pl
tel. 725 302 316, fax 91 487 185 22

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Nazwa „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”
  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty
Umowa POWR.02.10.00-00-7016/17-01
Realizatorzy Partner wiodący: Fundacja Rozwoju demokracji Lokalnej działająca przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy
  Partner: Gmina Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
Realizacja do 30 czerwca 2020 r.
   
Biuro projektu BYDGOSZCZ
Partner Wiodący
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4c,
85-059 Bydgoszcz
czynne w dniach pon.-pt.
w godzinach 9.00-15.00
e-mail:
projekty@bydgoszcz-frdl.pl
tel.: 606 398 203
 

WŁOCŁAWEK
Partner
Gmina Miasto Włocławek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

ul. Nowomiejska 25,
87-800 Włocławek

czynne w dniach: pon.-pt.
w godzinach  9.00-15.00

e-mail:
projekt@ckziu.wloclawek.pl 
tel.: 54 232 99 50

 

SZCZECIN
(Tylko rekrutacja uczestników)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie

ul. Kolumba 86,
70-035 Szczecin

czynne w dniach pon.-pt.
w godzinach 9.00-15.00

e-mail:
centrum@frdl.szczecin.pl
tel.: 725 302 316

 

     

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl